Current Research Interests:

System Identification, Control, Optimization and Machine Learning with applications to the understanding and (re-)design of natural (biology) and man-made systems (manufacturing, robotics and power systems).

Testbed in my lab:

Quadrotors (Vicon Motion Capture System, Crazyflie 2.0)

Robots (UR3, Kinect)

Hypersim

GPU cluster (Nvidia 1080)

Group at Huazhong UST:

Postdocs: Dr. Xiuting Li (PhD Maths HUST, 2016-), Dr. Cheng Cheng (PhD Imperial College London, 2018-), Dr. Wei He (PhD Power HUST, 2017-, Co-supervised with Prof. Xiaoming Yuan)

PhDs: Ruijuan Chen, Zuowei Ping, Yunlong Dong, Guijun Ma, Junlin Li, Xiuchuan Tang, Tan Shen, Yuqiang Wu, Yasen Wang, Jingyu Yang, Yi Shen, Wei Zhou (Co-supervised with Prof. Hai-Tao Zhang), Weigao Sun (Co-supervised with Prof. Hai-Tao Zhang)

Masters: Minglu Li, Xiaoquan Tang, Xiangdi Liu, Beitong Zhou, Guorui Shen, Jingjing Hong, Xueqi Dai, Linan Deng, Pengchao Hu, Peixin Tan, Xiankang Liu, Yu Zhang, Wenqian Jiang, Ruishuang Chen, Ce Shi, Wei Li, Yi Li, Chuan Sun, Yang Hong, Hong Huang, Xue Wang

Long-term Visitors: Prof. Jorge Goncalves (6.2018 - 8.2018, Cambridge), Prof. Vassilis Vassiliodis (9.2017 - 10. 2017, Cambridge), Prof. Xiaowei Deng (8.2018 - 9.2018, HKU), Prof. Tao Yang(6.2017 - 7.2017, UNT), Prof. Jun Liu (5.2017 - 6.2017, Waterloo), Frank Jiang (9.2016 - 10.2016, UC Berkeley), Dr. Wei Pan (8.2016 - 9.2016, Imperial College), Yorie Nakahira (Caltech)

Group Alumni: (and where they are now.)

Class 2017: Xuejun Wang (CMU), Yuzhen Liu(Tsinghua), Jiazhuo Qin(UCSD), Haowei Xiang(UMICH)

Class 2018: Jiamu Sun (Waterloo)

Previously Co-supervised Students:

Yiming Li (M.Phil., Cambridge, 2015-2016), Zuogong Yue (Ph.D., LCSB, 2014-2018), Dr. Wei Pan (Ph.D., Bioengineering, Imperial College, 2011-2015), Dr. Peyman Gifani (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2015), Dr. David Hayden (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2015), Dr. Alberto Carignano (Ph.D., Control Engineering, Cambridge, 2011-2014), Dr. Xin Yang (Ph.D., Electrical Engineering, Cambridge, 2011-2014), Dr. Neave O’Clery (Ph.D., Mathematics, Imperial College, 2011-2013).